Rối loạn lipid máu được chia thành 2 nguyên nhân là nguyên phát và thứ phát. Rối loạn lipid máu nguyên phát thường là do di truyền. Rối loạn lipid máu thứ phát thường phát triển từ các nguyên nhân khác nhau.